Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a platební podmínky společnosti or-fea, programové centrum s.r.o. pro nákup her na webovém portálu www.objevmesto.cz (dále jen VOPP)

1. Úvodní ustanovení

Agentura or-fea, programové centrum s.r.o. (dále jen or-fea), sídlem Těšnov 9, 110 00 Praha 1, IČO: 16188098, DIČ: CZ16188098, nabízí a prodává služby (dále také hry) prostřednictvím, webových stránek www.objevmesto.cz (dále jen webová stránka).

Smluvní vztahy upravené těmito VOPP se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, těmito Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vzájemné vztahy těmito VOPP, občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v platném znění).

2. Vznik smluvního vztahu

a. or-fea jakožto dodavatel služby umožňuje spotřebitelům (díle také jako zákazník) uzavřít smlouvu o dodání služby – hry nabízených na stránkách objevmesto.cz a poskytovaných prostřednictvím webové on-line herní aplikace cityrally.org.

b. Zákazník může uzavřít smlouvu přímo na webových stránkách objevmesto.cz. K uzavření smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem služeb dojde tak, že si zákazník na stránkách objevmesto.cz prostřednictvím objednávkového formuláře službu objedná a zaplatí převodem na bankovní účet. Neprodleně po uzavření smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem, které je potvrzeno provedením platby, obdrží zákazník od or-fea emailem potvrzení o platbě a uzavření dané smlouvy a spolu s ním kód, který jeho vložením do webové on-line herní aplikace na stránkách www.cityrally.org umožní čerpání služby – hry.

3. Cena

Ceny služeb na webových stránkách jsou uvedeny v českých korunách (CZK) a obsahují vždy aktuální příslušnou výši DPH (daň z přidané hodnoty).

4. Platební podmínky

Platbu za objednané služby je zákazník povinen uhradit předem, a to dle následujících podmínek:

K platbě může dojít výlučně převodem na bankovní účet číslo: 68979008/2700, vedeném u UniCredit Bank, úhradou platby ve výši 100 %, což je podmínkou uzavření smlouvy, kdy toto je cena konečná a není již dále navyšována o žádné daně nebo jiné poplatky.

5. Odstoupení od smlouvy, nemožnost poskytnutí služby v podobě hry

Zákazník nemůže od zprostředkované smlouvy s třetí osobou, dodavatelem služeb, uzavřenou prostřednictvím or-fea podle NOZ, odstoupit, a to ve smyslu ustanovení § 1837 odst. j), tj. v případě, kdy se jedná o ubytování, dopravu, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel, dodavatel služeb, tato plnění poskytuje v určeném termínu.

6. Odpovědnost or-fea

a. or-fea nenese odpovědnost za žádnou škodu, která zákazníkovi vznikne v souvislosti s poskytováním služeb. or-fea neodpovídá zákazníkovi za újmu, ke které by při vyžití služby mohlo případně dojít neboť služby se účastní na vlastní odpovědnost.

b. or-fea nezaručuje a nenese odpovědnost za nedodání služby v případě poruchy nebo nrfunkčnosti zařízení na straně zákazníka nebo nefungování internetového připojení.

c. V případě sporu mezi zákazníkem a dodavatelem hry může zákazník využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel uvedených na jejích webových stránkách.

d. or-fea nenese odpovědnost za případnž obsah nabídek třetích osob poskytujících služby na webových stránkách ani za případná porušení práv třetích osob, kterých se mohou tyto osoby prostřednictvím svých nabídek dopouštět (práva intelektuálního vlastnictví, práva osobnostní atd.).

e. or-fea na požádání poskytne zákazníkovi součinnost při řešení případných reklamací.

7. Závěrečná ustanovení

a. Tyto všeobecné obchodní a platební podmínky (VOPP), jakož i vztah zákazníka a or-fea ve vztahu ke zprostředkování služeb, se řídí českým právem. Uzavřením smlouvy zprostředkované or-fea potvrzuje zákazník, že se s těmito VOPP seznámil a že s nimi souhlasí.

b. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení VOPP nemá vliv na jejich celkovou platnost.

8. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. Toto Nařízení se vztahuje na zpracování osobních údajů zákazníků – fyzických osob. V souladu s tímto Nařízením or-fea zpracovává a uchovává osobní údaje zákazníků, které během objednávkového procesu shromažďuje, a to toliko za účelem a pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí služby – hry a nikoli pro marketingové účely.

Osobní údaje mohou být dle Nařízení zpracovány po příslušnou dobu v souladu s právními předpisy a jsou bezpečně zpracovány v elektronické databázi. or-fea se zavazuje, že žádné osobní údaje nebude postupovat nebo zpřístupňovat třetím stranám, ledaže se tak stane v souladu s právními předpisy, zejména za účelem ochrany oprávněných zájmů or-fea.

Bližší podrobnosti – „Poskytnutí informací o zpracování a ochraně osobních údajů dle GDPR“ najdete na našich webových stránkách.

Tyto VOPP jsou platné od 1.6. 2020

Podělte se s námi o zážitky

Zažili jste v průběhu hry něco výjmečného nebo vás pobavilo? Podělte se s námi i ostatními hráči o svoje zkušenosti a tipy.

Co zlepšit?

Máte nápady na vylepšení naší hry ? Napište nám.

Obchodní podmínky   |  GDPR