Zásady ochrany osobních údajů

Poskytnutí informací o zpracování a ochraně osobních údajů dle GDPR

Na základě přijetí Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost dnem 25. května 2018, se toto Nařízení vztahuje na zpracování osobních údajů fyzických osob, kterým poskytujeme příslušnou konkrétní službu, to v souladu s naší podnikatelskou činností, zejména v oblasti cestovního ruchu.

Jako správce osobních údajů – obchodní firma or-fea, programové centrum s.r.o. (dále jen or-fea), sídlem Těšnov 9, 110 00 Praha 1, IČO: 16188098, DIČ: CZ16188098, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1314, zpracováváme osobní údaje, a to zejména v rozsahu a členění dle povahy požadované a poskytované služby, a to tak, aby těchto osobních údajů bylo uplatněno minimálně.

Které osobní údaje jsou předmětem zpracování a způsob jejich získání

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou zejména : a) jméno a příjmení, b) telefon a email c) bydliště či sídlo a identifikační číslo a daňové identifikační číslo, příp. obchodní firmu, d) číslo identifikačního dokladu, g) příp. další osobní údaje, pokud jsou nezbytné pro naplnění předmětu činnosti a účelu uzavření smlouvy – k poskytnutí služby.
Osobní údaje získáváme přímo od Vás – fyzických osob (především při objednávce a rezervaci).

Jak osobní údaje využíváme

Osobní údaje využíváme k :
• komunikaci s objednatelem služby,
• pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí služby a pro ochranu našich oprávněných zájmů, které přímo souvisí s uzavřením nebo plněním smlouvy, nikoli však pro marketingové účely,
• osobní údaje uchováváme jen pokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a posléze toliko po dobu, která je stanovena příslušnými právními předpisy, jako archivace zejména účetně – daňová.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat osobní údaje je závislý na účelu, pro který konkrétní osobní údaje zpracováváme. Osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů, neboť :
• je to nezbytné pro účely uzavření (objednávka, potvrzení rezervace) nebo plnění smlouvy o poskytnutí služby,
• je to nezbytné ke splnění zákonných povinností, (např. podle zákona o EET a pod.),
• je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů, které přímo souvisí s uzavřením nebo plněním smlouvy.

Komu poskytujeme osobní údaje

Osobní údaje můžeme poskytnout :
• konečnému poskytovateli požadované služby, pokud byla námi zprostředkována,
• orgánům, kterým je stanovena povinnost je poskytnout, jako zejména orgánům činných v trestním řízení, tedy policii, soudům,
• poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují služby související s naším předmětem činnosti, jako daňový poradce, účetní, dále zejména k ochraně našich oprávněných zájmů,
• dalším subjektům, to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Jaká jsou práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektu údajů za účelem uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí služby má subjekt údajů zejména následující práva :
• právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem používáme osobní údaje a jaká jsou práva subjektu údajů,
• právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním z naší strany,
• právo na opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů,
• právo na výmaz osobních údajů, pokud již nejsou dále nutné pro další zpracování, byly zpracovány nezákonně, nebo musejí být vymazány podle příslušných právních předpisů,
• právo podat námitky proti zpracování osobních údajů v případě, že by byly zpracovány pro účely přímého marketingu nebo pro účely našich oprávněných zájmů,
• právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Praha 7, Pplk. Sochora 27, 170 00, www.uoou.cz.

Jak chráníme osobní údaje

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů, na což v kontextu citovaného Nařízení klademe důraz, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našeho IT systému i obnovu dat v případě incidentu. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Podělte se s námi o zážitky

Zažili jste v průběhu hry něco výjmečného nebo vás pobavilo? Podělte se s námi i ostatními hráči o svoje zkušenosti a tipy.

Co zlepšit?

Máte nápady na vylepšení naší hry ? Napište nám.

Obchodní podmínky   |  GDPR